Общи Условия за Ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА -  WWW.VARRIOSPORT.BG

 

I. ПРЕДМЕТ


Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Кепитал Спорт“ ЕООД, гр.София, ул. “Проф. Христо Данов” 11, вх.Е, офис 6, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин платформа www.varriosport.bg, наричан по-долу „ПЛАТФОРМА”. 

„ПЛАТФОРМА“ – www.varriosport.bg e сайт, базиран в интернет пространството, който, благодарение на специално разработен за нуждите на платформата софтуер, позволява достъп до продуктова информация, покупка на желани продукти и услуги и създаване на отделен регистриран акаунт.

 „ПОЛЗВАТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия и се възползва от информацията, функционалностите и възможностите за покупка на продукти и услуги, поместени в онлайн платформата.

 „ДОСТАВЧИК” e юридическото лице, собственик на платформата и притежател на регистрираната търговска марка на платформата. 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 
1. Наименование на Доставчика: „Кепитал Спорт“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление гр.София, ул. “Проф. Христо Данов” 11, вх.Е, офис 6         

3. Адрес за упражняване на дейността гр. София
4. Телефон за контакт: 0700 20 114 и-мейл адрес: info@varriosport.bg
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 1753549256 

6.Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG175354925
7. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 418411.7

8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG175354925

  

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА
Чл. 3.ПЛАТФОРМАТА е достъпена на адрес в Интернет www.varriosport.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ПЛАТФОРМАТА стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ПЛАТФОРМАТА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ПЛАТФОРМАТА чрез интерфейса на страницата на ПЛАТФОРМАТА, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ПЛАТФОРМАТА;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ПЛАТФОРМАТА, съгласно поддържаните от ПЛАТФОРМАТА начини за разплащане магазина.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ПЛАТФОРМАТА, включително и чрез и-меил адреси и телефонни номера подадени в регистрационната форма към 
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ПЛАТФОРМАТА в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ПЛАТФОРМАТА чрез интерфейса на Доставчика или други средстава на комуникация /като телефонно обаждане или и-мейл/, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки, след заплащане на дължимата сума от страна на Ползвателя. Изключение са случаите в които стоката е закупена със стоков кредит на изплащане чрез интегрираните в платформата банкови инструменти или линкове, за предлагането на които доставчика има сключени договори и е ролята си на кредитен посредник. В тези случаи избраните стоки се заплащат от банката на доставчика, а клиент получава избраните продукти.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията /и ясно описаната цена на продукта/определени на ПЛАТФОРМАТА и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на сумата от цената на избраните продукти, обявена от Доставчика на адреса на ПЛАТФОРМАТА в Интернет или чрез друга допълнителна договорка/промокодове, отстъпки/ плюс цената за доставка,която е ясно описана и е част от прецеса на поръчка.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на платформата и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката cе определя отделно от цената на стоките и e ясно показана преди и в процеса на поръчка

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления и координати за връзка /адрес, и-мейл адрес и телефонен номер/ от Ползвателите на сайта, са извършени доброволно от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, чрез обаждане по телефон или чрез изпращане на и-мейл, като Ползвателят е въвел съответното име и е получил на електронния си адрес персонална парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА
Чл. 7. (1) За да използва Платформата за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име/собствено и фалимия/, адрес за доставка, валиден и-мейл адрес, телефон и парола за отдалечен достъп, в случаите, в които платформата изисква регистрация. Ако ползвателят е попълнил своите данни запоръчка, но не е направил все още валидна регистрация платформата ще генерира автоматично регистрация и ще изпрати уникална парола за достъп на въведения от ползвателя и-мейл адрес.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика. Aко паролта е автоматично генерирана от системата, клиента ще получи автоматичен и-мейл адрес и ще има възможност да промени паролата си с избрана от него. 
(3) С попълване на данните си при реализирана покупка, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се приема безусловно да ги спазва при всички взаймоотношения с Платформата. 
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) Ползвателят може да използва пълната функционалност на платформата на Доставчика, без  да извърши регистрация в сайта на платформата, като потвърждаването на покупка се счита за доброволна регистрация. След потвърждаване на покупка Ползвателят получава съобщение за направебата от него регистрация на електронни си адрес. В съобщението е подадена и автоматично генерирана парола, която може да бъде променена по всяко време. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ПЛАТФОРМАТА чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ПЛАТФОРМАТА.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за некоректно подадена информация относно адрес, телефон и и-мейл адрес водещи до невъзможност за доставяне на закупената стока.
(6)Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

 V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ПЛАТФОРМАТА.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ПЛАТФОРМАТА.

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.

(7) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
Разглеждане на продукти в електронна платформа www.varriosport.bg, избор на продукт, избор на начин на заплащане и предоставяне на необходимите данни за доставка, контакт и заплащане. Ако Ползвателят има към този момент регистрация в ПЛАТФОРМАТА, може да извърши покупка чрез нея без да е необходимо отново да въвежда лични данни. Ако няма  регистрация Ползвателят може да избере функция "Бърза Поръчка";

Описание на стъпки за покупка:
1.Влизането в системата за извършване на поръчки на ПЛАТФОРМАТА става чрез идентифициране с име и парола или друг начин за идентификация;
2.Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ПЛАТФОРМАТА и добавянето им към списък със стоки за покупка;
3.Предоставяне на данни за извършване на доставка и контактна информация;
4.Избор на способ и момент за плащане на цената.
5.Потвърждение на поръчката;
(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на платформата "Бърза Поръчка" е функционалност на ПЛАТФОРМАТА, при която ползвателят попълва само своя телефонен номер, след което служител на Доставчика се свързва с него и довършва процеса на регистрация и покупка.


VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ПЛАТФОРМАТА, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ПЛАТФОРМАТА.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ПЛАТФОРМАТА.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, не са включени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ПЛАТФОРМАТА;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба и преди завършване на процеса на покупка;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ПЛАТФОРМАТА или електронна поща.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез Формуляр за отказ за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или     защита на здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

7. за доставка на запечатани и опаковани стоки, които след като са били доставени са използвани вследствие на което е нарушен първоначалният им изряден търговски вид, нарушена е цялостта им или е нанесена повреда, която възпрепятства използването им;

 
(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ПЛАТФОРМАТА.
(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на платформата.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

Чл. 17. Информация за условия на връщане и замяна съобразно чл. 112-115 от ЗЗП - Информация по чл.112-115 от ЗЗП - пълен текст

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 18. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Чл. 19. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

 VIII. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 20. (1) Цялата информация, публикувана в сайта www.varriosport.bg, е собственост на "Кепитал Спорт" ЕООД. Онлайн платформата дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват единствено връзки към www.varriosport.bg.

  (2) Забранява се копирането на информационно съдържание /снимки, текст, видео материали/ под каквато и да е форма от www.varriosport.bg и поставянето им в други уеб сайтове, платфроми и онлайн магазини без писмено съгласие на "Кепитал Спорт" ЕООД.IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 21. (1) Кепитал Спорт Еоод е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на платформата, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица.

(2)Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(3) От съображения за сигурност за личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпраща информация само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(4) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(5) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в ПЛАТФОРМАТА - електронен магазин и изпълнението на договора.

(6)Ползвателите се съгласяват, че Доставчика има право да използва личните им данни единствено за целите на комуникация между двете страни по договора, включително да изпраща съобщения на предоставения електронен e-mail  адрес или sms на оставения телефонен номер, във връзка с информационен бюлетин на Доставчика, нови ценови условия или продуктови гами, промоции и специални предложения. 

(7) Ползвателите имат право да получават важни информационни послания и бюлетини на предоставените от тях координати /електронен адрес, телефонен номер, адрес за доставка/ свързани с дейността на Доставчика, нови продуктови и ценови предложения и специални оферти. 

(8) Ползвателите имат право във всеки момент да се откажат от възможността да получават информационни съобщения от Доставчика като за целта изрично посочат то си желание във секцията от "отказ от бюлетин", намираща се в края на всяко информационно съобщение.

Чл. 22. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

(3) Доставчикът няма право да предостъпва на трети страни по какъвто и да е начин личните данни на ползвателите, освен ако за това няма изрично съдебно изискване.

X. РЕКЛАМНИ СЪОБЩЕНИЯ И БЮЛЕТИН

Чл. 23. Потребителят ce cъглacявa, чe ПЛАТФОРМАТА имa пpaвo дa изпpaщa eлeĸтpoнни cъoбщeния ĸъм него,  вĸлючитeлнo и електронен информационен бюлeтин, информация свързана  с доставки, продукти и/или цени, програми за лоялност и промени в общите условия на ПЛАТФОРМАТА.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 24. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 25. Доставчикът публикува тези общи условия на интернет адреса на сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 26. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи: 
- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 
- по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 
- едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
- в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ПЛАТФОРМАТА. В този случай сключените, но неизпълнени договори за           покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
- в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за   доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 27. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 28. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 29. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА -  WWW.VARRIOSPORT.BG

 

 

 

Кепитал Спорт Еоод си запазва правото да променя условията без предизвестие, съобразно българското законодателство, като променените условия са публични и се публикуват в уеб сайта www.varriosport.bg.  

Varrio Sport®. All Rights Reserved